ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-08-11
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება N03/95

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

აპარატის მასმედიასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის  განყოფილების უფროსის გურანდა აბულაძის

შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

 

 

`საჯარო სამსახურის შესახებ~ საქართველოს კანონის თანახმად,

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 

1. მიმდინარე წლის 11 აგვისტოდან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მასმედიასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის განყოფილების უფროსი - გურანდა აბულაძე ჩაითვალოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 4 აგვისტოს N03/88 ბრძანებით განსაზღვრული უთვნილი ანაზღაურებადი შვებულებიდან დაბრუნებულად.  

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                          ირაკლი ჭეიშვილი  

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები