ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-08-04
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება N03/90

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარის მძღოლის არჩილ ლაბაძის ქალაქ თბილისში

მივლინების შესახებ

 

1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მძღოლი  არჩილ ლაბაძე მიმდინარე წლის 5 აგვისტოს მივლინებულ იქნეს ქალაქ თბილიში, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის სამსახურეობრივი პასპორტის წამოსაღებად აგრეთვე შპს „ლუკოილ ჯორჯია“- ში საწვავის ბარათის (ავტომანქანა ჰიუნდაი სონატა სახ.# CJC 967)  წამოსაღებად.

2. მივლინებულის ტრანსპორტირება განახორციელდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამსახურებრივი ავტომანქანით (კია ცერატო სახ.# ILL 018)  რისთვისაც გამოიყოს 100 (ასიი) ლიტრი საწვავი.

3. დაევალოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბუღალტრული აღრიცხვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსს გ. კვერღელიძეს, სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურება მოახდინოს მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.

4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                    ირაკლი ჭეიშვილი

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები