ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-08-04
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება N03/88

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

აპარატის მასმედიასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის  განყოფილების უფროსის გურანდა აბულაძის

შვებულებაში გასვლის შესახებ

 

`საჯარო სამსახურის შესახებ~ საქართველოს კანონის თანახმად,

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 

1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მასმედიასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის განყოფილების უფროსს - გურანდა აბულაძეს მიეცეს კუთვნილი ანაზღაურებადი შვებულების ნაწილი 2014 წლის 4 აგვისტოდან 2014 წლის 8 აგვისტოს ჩათვლით.  

2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატმა უზრუნველყოს ბრძანების პირველი პუნქტის გათვალისწინებით ანაზღაურებადი შვებულების ანგარიშსწორება კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                               ირაკლი ჭეიშვილი  

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები