ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-07-28
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება N03/85

 

ს. შვენთიძისათვის სამსახურეობრივი ურთიერთობის აღდგენის შესახებ

 

 

`საჯარო სამსახურის შესახებ~ საქართველოს კანონის შესაბამისად,

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 

1. პირადი განცხადების საფუძველზე შრომისუუნარობის აღდგენის გამო ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყო-ფილების უფროსი სულიკო შვენთიძე 2014 წლის 28 ივლისიდან ჩაითვალოს სამსახურში დაბრუნებულად და აღდგენილ იქნეს მასთან დროებით შეჩერებული სამსახურებრივი ურთიერთობა. 

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                   ირაკლი ჭეიშვილი        

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები