ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-07-25
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება N03/83

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ოფიციალური კორესპოდენციის, მოქალაქეთა განცხადებებისა და კადრების აღრიცხვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის ქეთევან ცივნარიძის შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

 

 

`საჯარო სამსახურის შესახებ~ საქართველოს კანონის თანახმად,

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 

1. მიმდინარე წლის 25 ივლისიდან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკ-რებულოს აპარატის ოფიციალური კორესპოდენციის, მოქალაქეთა განცხადებე-ბისა და კადრების აღრიცხვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ქეთევან ცივნარიძე, ჩაითვალოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავ-მჯდომარის 2014 წლის 16 ივლისის N03/79 ბრძანებით განსაზღვრული კუთვ-ნილი ანაზღაურებადი შვებულებიდან დაბრუნებულად.

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

  

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                    ირაკლი ჭეიშვილი

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები