ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-07-22
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება N03/82

 

ს. შვენთიძის დროებით შრომისუუნარობის გამო

სამსახურეობრივი  ურთიერთობის შეჩერების შესახებ

 

 

`საჯარო სამსახურის შესახებ~ საქართველოს კანონის შესაბამისად,

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 

1. დროებით შრომისუუნარობის გამო ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრე-ბულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების უფროსს სულიკო შვენთიძეს 2014 წლის 23 ივლისიდან შეუჩერდეს სამსახურეობრივი ურთიერთობა შრომისუუნა-რობის აღდგენამდე. 

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

  

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                   ირაკლი ჭეიშვილი        

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები