ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-07-21
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება N03/81

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნოს (განყოფილების) მთავარი სპეციალისტის ირმა მჟავანაძის დეკრეტული შვებულებიდან დაბრუნებისა და კუთვნილ ანაზღაურებად შვებულებაში გასვლის შესახებ

 

 

`საჯარო სამსახურის შესახებ~ საქართველოს კანონის თანახმად,

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 

1. მიმდინარე წლის 22 ივლისიდან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრე-ბულოს სამდივნოს (განყოფილების) მთავარი სპეციალისტი - ირმა მჟავანაძე ჩაით-ვალოს 2014 წლის 24 იანვრის N03/10 ბრძანებით განსაზღვრული ორსულობისა და მშობიარობის გამო დეკრეტული შვებულებიდან დაბრუნებულად და მიეცეს 2014 წლის კუთვნილი ანაზღაურებადი შვებულება, მიმდინარე წლის 22 ივლისიდან 20 აგვისტოს ჩათვლით.

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                    ირაკლი ჭეიშვილი

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები