ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-07-08
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება N03/78

 

ს. შვენთიძის დროებით შრომისუუნარობის ფაქტის ცნობად მიღების შესახებ

 

 

`საჯარო სამსახურის შესახებ~ საქართველოს კანონის შესაბამისად,

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 

1. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებუ-ლოს აპარატის იურიდიული განყოფილების უფროსი სულიკო შვენთიძე 2014 წლის 1 ივლისიდან 2014 წლის 7 ივლისის ჩათვლით იმყოფებოდა საავადმყოფო ფურცელზე, შესაბამისად მას ამ პერიოდში დროებით შრომიუუნარობის გამო შეჩერებული ჰქონდა სამსახურეობრივი ურთიერთობა.

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                          ირაკლი ჩავლეიშვილი    

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები