ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-07-01
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება N03/75

 

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის უფროსის ლიანა დიასამიძის ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ

 

 

1. თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის უფროსი - ლიანა დიასამიძე მიმდინარე წლის 2 ივლისიდან 4 ივლისის ჩათვლით მივლინე-ბული იქნეს ქალაქ თბილისში, სამუშაო შეხვედრაზე ახალარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომის მოსამზადებელ საკითხთან დაკავშირებით.

2. დაევალოს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის ბუღალტრული აღრიცხვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსს გ. კვერღელიძეს, სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურება მოახდინოს მოქმე-დი კანონმდებლობის საფუძველზე.

3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                             ირაკლი ჩავლეიშვილი

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები