ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-06-30
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება N03/73

 

„თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს აპარატის

ოფიციალური კორესპოდენციის, მოქალაქეთა განცხადებებისა და კადრების აღრიცხვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის

 ნინო კახიძის შვებულებაში გასვლის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის

2014  წლის  23 ივნისის N03/71 ბრძანებაში

 ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 

`ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის~ 63-ე მუხლის თანახმად,

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 

1. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის ოფიციალური კორესპოდენციის, მოქალაქეთა განცხადებებისა და კადრების აღრიცხვის განყოფი-ლების მთავარი სპეციალისტის ნინო კახიძის შვებულებაში გასვლის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 23 ივნისის #03/71 ბრძანებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„1. თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის ოფიციალური კორესპოდენციის, მოქალაქეთა განცხადებებისა და კადრების აღრიცხვის განყოფი-ლების მთავარ სპეციალისტს - ნინო კახიძეს მიეცეს დარჩენილი კუთვნილი ანაზ-ღაურებადი შვებულების ნაწილი მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან 25 ივლისის ჩათვლით.

ნინო კახიძის შვებულებაში ყოფნის პერიოდში მოვალეობის შესრულება დაეკისროს თვითმმართველი ქალქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის თანამშრომელს თეონა ართმელაძეს“.

2. თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატმა უზრუნველყოს ბრძანების პირველი პუნქტის გათვალისწინებით ანაზღაურებადი შვებულების ანგა-რიშსწორება კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                      ირაკლი ჩავლეიშვილი

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები