ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-06-30
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება N03/72

 

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს

აპარატის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დათო ჯაიანის ქ. ქუთაისში

 მივლინების შესახებ

 

 

1. თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი დათო ჯაიანი მივლინებულ იქნეს ქ. ქუთაისში, სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარე წლის  30 ივნისს.

2. დაევალოს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის ბუღალტრული აღრიცხვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსს გ. კვერღელიძეს, სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურება მოახდინოს მოქ-მედი კანონმდებლობის საფუძველზე.

3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე                                           ირაკლი ჩავლეიშვილი

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები