ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-06-23
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

 

ბრძანება N03/71

 

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს აპარატის

ოფიციალური კორესპოდენციის, მოქალაქეთა განცხადებებისა და კადრების აღრიცხვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის

 ნინო კახიძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

 

`საჯარო სამსახურის შესახებ~  საქართველოს კანონის თანახმად,

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 

1. თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის ოფიციალური კორესპოდენციის, მოქალაქეთა განცხადებებისა და კადრების აღრიცხვის განყოფი-ლების მთავარ სპეციალისტს ნინო კახიძეს მიეცეს დარჩენილი კუთვნილი ანაზღა-ურებადი შვებულების ნაწილი მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან 25 ივლისის ჩა-თვლით.

2. თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატმა უზრუნველყოს ბრძანების პირველი პუნქტის გათვალისწინებით ანაზღაურებადი შვებულების ანგა-რიშსწორება კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                      ირაკლი ჩავლეიშვილი

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები