ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 14
თარიღი: 2014-05-23
ტიპი: დადგენილება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო

14

2014 წლის 23 მაისი

ქალაქი ბათუმი

 

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ივნისის 9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 

 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, თვითმ­მართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო  :

 

     მუხლი 1.

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის -  ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ივნისის9 დადგენი­ლებით (გაზეთიბათუმური ქრონიკები“ №113, 12.07.2010, გვ:2-10) დამტკიცებულ დებულებაში (რეგლამენტში) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დებულების (რეგლამენტის) 94-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 94. საკრებულოს წევრის ანგარიში

1. საკრებულოს წევრი (მათ შორის საკრებულოს თანამდებობის პირი) ვალდებულია კვარტალში ერთხელ, მიმდინარე კვარტალის დასრულებიდან არაუგვიანეს 15 დღის ვადაში, საკრებულოს შესაბამისი განკარგულებით დამტკიცებული ფორმით, საკრებულოს წარუდგინოს ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ.

2. საკრებულოს აპარატი ვალდებულია უზრუნველყოს ამ მუხლის 1-ლი პუნქტით გათვალისწინებული ანგარიშის პროაქტიულად გამოქვეყნება დადგენილი წესის მიხედვით საკრებულოს წევრის მიერ ანგარიშის წერილობითი ფორმით, ოფიციალურად ანგარიშის წარდგენიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში.“.

 

ბ) დებულების (რეგლამენტის) 95-ე და 96-ე მუხლები ამოღებულ იქნეს.

 

მუხლი 2.

ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნების­თანავე.

 

                                                                                                                                                                                                                

   

        საკრებულოს  თავმჯდომარე                                                                           ირაკლი  ჩავლეიშვილი

 

                                         

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები