ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 13
თარიღი: 2014-05-23
ტიპი: დადგენილება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო

13

2014 წლის 23 მაისი

ქალაქი ბათუმი

 

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე მუნიციპალური ავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანის ტარიფების დადგენის შესახებთვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის  15 ივლისის 39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 

  ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, თვითმ­მართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო  :

 

    მუხლი 1.

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე მუნიციპალური ავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანის ტარიფების დადგენის შესახებ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 15 ივლისის 39 დადგენილებაში (სსმ, 21.07.2011) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1.  დადგენილების პირველ მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ“, „ე“ და  „ვ“ ქვეპუნქტები:

„დ) სტანდარტული ელექტრონული საბილეთო ბარათის საშუალებით 1 მგზავრობა - 0,3 ლარი;

ე) შეღავათიანი ელექტრონული საბილეთო ბარათის საშუალებით 1 მგზავრობა - 0,2 ლარი მასწავლებლების, მოსწავლეების, სტუდენტების, პენსიონერებისა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 0-დან 70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე და შშმ პირთათვის;

ვ) ნულოვანი ელექტრონული საბილეთო ბარათის საშუალებით მგზავრობა - უფასო, ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციარებისა და ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერენებისა და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის.“.

 

2. დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 3. მგზავრობისას შეღავათით, შეღავათიანი ან ნულოვანი ელექტრონული ბარათით მოსარგებლე პირებმა თან უნდა იქონიონ შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობები ან/და დოკუმენტები.“.

 

მუხლი 2.

 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნების­თანავე.

 

 

 

 

        საკრებულოს  თავმჯდომარე                                                                           ირაკლი  ჩავლეიშვილი    

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები