ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 13
თარიღი: 2011-02-28
ტიპი: დადგენილება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №13
2011 წლის 28 თებერვალი
ქალაქი ბათუმი
„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოსა და მერიის  საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 26 თებერვლის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 


,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, თვითმ-მართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :

1. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოსა და მერიის  საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობ¬რივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 26 თებერვლის №10 დადგენილებაში (გაზეთი „ბათუმური ქრონიკები“ №95, 02.03.2010, გვ:8) შეტანილ იქნეს  ცვლილება  და  დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 (თვითმ¬მართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოები) ჩამოყალიბდეს ახალი თანდართული რედაქციით. 
2.  ეს დადგენილება ძალაშია კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე. 


საკრებულოს  თავმჯდომარე                                                                                        გიორგი  კირთაძე 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები