ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 15
თარიღი: 2011-02-28
ტიპი: დადგენილება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №15
2011 წლის 28 თებერვალი
ქალაქი ბათუმი„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანოების შექმნისა და მათი ტიპიური დებულების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2008 წლის 31 მარტის   №3-2 დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ


„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 38-ე მუხლის მე-6 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო  ა დ გ ე ნ ს :

1. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანოების შექმნისა და მათი ტიპიური დებულების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2008 წლის 31 მარტის №3-2 დადგენილებაში (გაზეთი „აჭარა“ №40, 12.04.2008წ., გვ.11) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები: 

ა) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„1. შეიქმნას თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მერიის შემდეგი ტერიტორიული ორგანოები:  
ა) ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანო ძველი ბათუმის უბანში;
ბ) ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანო რუსთაველის უბანში;
გ) ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანო ხიმშიაშვილის უბანში;
დ) ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანო ბაგრატიონის უბანში;
ე) ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანო აღმაშენებლის უბანში;
ვ) ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანო ჯავახიშვილის უბანში;
ზ) ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანო თამარის უბანში;
თ) ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანო ბონი-გოროდოკის უბანში;
ი) ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანო აეროპორტის უბანში.“. 

ბ) დადგენილების მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„3. ქ. ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანოების იურიდიულ მისამართად განისაზღვროს  ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25.“.
2. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.საკრებულოს  თავმჯდომარე                                                                                      გიორგი  კირთაძე

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები