ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 16
თარიღი: 2011-02-28
ტიპი: დადგენილება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №16
2011 წლის 28 თებერვალი
ქალაქი ბათუმი


„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის
№45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :

მუხლი 1.
„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის №45 დადგენილებაში  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლე¬ბი შემდეგი რედაქციით:

ა) თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახ¬დელები:

(ათას ლარებში)

დასახელება    2009 წლის ფაქტი    2010 წლის გეგმა    2011 წლის გეგმა
შემოსულობები    124,210.8    170,420.6    178,465.5
შემოსავლები    122,075.8    161,400.6    175,765.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება)    2,135.0    9,020.0    2,700.0
გადასახდელები    119,769.5    182,319.6    194,840.5
ხარჯები    79,437.2    127,546.0    63,309.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა)    39,665.9    53,344.2    129,964.0
ვალდებულებების ცვლილება (კლება)    666.4    1,429.3    1,566.6
ნაშთის ცვლილება    4,441.3    -11,899.0    -16,375.0

ბ) თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის ბალანსი:
(ათას ლარებში)

დასახელება    2009 წლის ფაქტი    2010 წლის გეგმა    2011 წლის გეგმა
შემოსავლები    122,075.8    161,400.6    175,765.5
გადასახადები    7,973.8    10,100.0    10,150.0
გრანტები    106,279.9    140,640.6    157,465.5
სხვა შემოსავლები    7,822.0    10,660.0    8,150.0
ხარჯები    79,437.2    127,546.0    63,309.9
შრომის ანაზღაურება    3,320.0    4,522.6    5,061.9
საქონელი და მომსახურება    15,125.9    20,534.0    18,587.1
პროცენტი    848.2    1,496.9    2,188.6
სუბსიდიები    9,673.2    9,998.2    10,939.5
სოციალური უზრუნველყოფა    1,803.1    2,596.9    3,710.3
სხვა ხარჯები    48,666.8    88,397.4    22,822.5
საოპერაციო სალდო    42,638.6    33,854.5    112,455.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება    37,530.9    44,324.2    127,264.0
ზრდა     39,665.9    53,344.2    129,964.0
კლება    2,135.0    9,020.0    2,700.0
მთლიანი სალდო    5,107.7    -10,469.7    -14,808.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება    4,441.3    -11,899.0    -16,375.0
ზრდა     4,441.3        
კლება        11,899.0    16,375.0
ვალდებულებების ცვლილება    -666.4    -1,429.3    -1,566.6
კლება    666.4    1,429.3    1,566.6
ბალანსი    0    0    0

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 175,765.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 1-სა.“.

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში 63,309.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 2-სა.“.

დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 112,455.6 ათასი ლარის ოდენობით.“.

ე) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 127,264.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 3-სა. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 129,964.0ათასი ლარის ოდენობით.
ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 2,700.0 ათასი ლარის ოდენობით.“.

ვ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 193,273.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 4-სა.“.

ზ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -14,808.4 ათასი ლარის ოდენობით.“.

თ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -16,375.0 ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 5-სა. მათ შორის:
1. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ფინანსური  აქტივების კლება 16,375.0 ათასი ლარის ოდენობით.“.

ი) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 194,840.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 7-სა.“.

კ) დადგენილების დანართები 1, 2, 3, 4, 5, 6 და 7 ჩამოყალიბდეს ახალი თანდართული რედაქციით.


მუხლი 2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნების-თანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                               გიორგი კირთაძე 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები