ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 43
თარიღი: 2010-12-14
ტიპი: დადგენილება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №43
2010 წლის 14 დეკემბერი
ქალაქი ბათუმი


„ქ. ბათუმის ბიუჯეტის მიზნობრივი პროგრამების შედგენის, კვარტალური და წლიური ანგარიშების წარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2006 წლის 28 მარტის 
№3-8 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების  თაობაზე„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :
1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქ. ბათუმის ბიუჯეტის მიზნობრივი პროგრამების შედგენის, კვარტალური და წლიური ანგარიშების წარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2006 წლის 28 მარტის №3-8 დადგენილება (გაზეთი „აჭარა“ №61, 5.04.2006 წ., გვ: 7-11). 
2. დადგენილება გამოქვეყნდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2010 წლის 14 დეკემბრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                         გიორგი კირთაძე

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები