ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 44
თარიღი: 2010-12-14
ტიპი: დადგენილება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №44
2010 წლის 14 დეკემბერი
ქალაქი ბათუმი„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების – ქ. ბათუმის საბავშვო ბაღების ტიპიური წესდების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2007 წლის 26 აპრილის №5-8 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების  თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2008 წლის 15 აპრილის №4-3 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების  შესახებ


„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :
1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების – ქ. ბათუმის საბავშვო ბაღების ტიპიური წესდების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2007 წლის 26 აპრილის №5-8 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2008 წლის 15 აპრილის №4-3 დადგენილება (გაზეთი „აჭარა“ №48, 3.05.2008 წ., გვ: 7). 
2. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნების-თანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                         გიორგი კირთაძე

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები