ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-01-03
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება #03/01

 

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის სამდივნოს (განყოფილების) მთავარი სპეციალისტის ირმა მჟავანაძის  ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულებაში გასვლის შესახებ

 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად,

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 

1. თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს სამდივნოს (განყოფი-ლების) მთავარ სპეციალისტს – ირმა მჟავანაძეს მიეცეს ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულება 2014 წლის 3 იანვრიდან 2014 წლის ოთხი ივლისის ჩათვლით.

2. თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატმა უზრუნველ-ყოს ბრძანების პირველი პუნქტის გათვალისწინებით ანაზღაურებადი შვებულე-ბის ანგარიშსწორება კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                             ირაკლი ჩავლეიშვილი

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები