ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 48
თარიღი: 2011-08-31
ტიპი: დადგენილება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №48
2011 წლის 31 აგვისტო
ქალაქი ბათუმითვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიისშიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 38-ე მუხლის მე-7 პუნქტის  შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს : 

მუხლი 1. დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის შიდა აუდიტის  სამსახურის თანდართული დებულება. 

მუხლი 2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე. 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                                     გიორგი კირთაძე

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები