ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 50
თარიღი: 2011-08-31
ტიპი: დადგენილება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №50
2011 წლის 31 აგვისტო
ქალაქი ბათუმიბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებშითვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის რეაგირების გეგმის
დამტკიცების თაობაზე


„ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებისაგან მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის, „ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე ეროვნული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 26 აგვისტოს №415 ბრძანებულებისა და „ადგილობრივი თვითმ-მართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის შესაბამისად, თვითმ-მართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :
მუხლი 1. დამტკიცდეს ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებში თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის რეაგირების გეგმა, თანახმად დანართისა.
მუხლი 2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                      გიორგი კირთაძე

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები