ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 17
თარიღი: 2013-03-29
ტიპი: დადგენილება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

 

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო

№17

2013 წლის 29 მარტი

ქალაქი ბათუმი

 

ფრაქციათა საქმიანობის გაუმჯობესების

ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ

 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის  შესაბამისად, თვითმ­მართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო    :

 
 1.  თვითმმართველ ქ. ბათუმის საკრებულოში შექმნილი ფრაქციების საქმიანობის გაუმჯო­ბესე­ბის მიზნით, თვითმმართველ ქ. ბათუმის საკრებულოში არსებული  ფრაქციები-სათვის მოწვეული იქნას თითო სპეციალისტი;

2. აღნიშნული დადგენილების პირველი პუნქტით  გათვალისწინებული ფრაქციების თანამშ­რომელთა შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება თვითმმართველი ქ. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით;

3.  აღნიშნული დადგენილების პირველი პუნქტით  გათვალისწინებული ფრაქციების თანამშრომელთა   სამუშაოზე მიღება და სამუშაოდან გათავისუფლება ხორციელდება ფრაქციის თავმ­ჯდომარის წარდგინებით საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ, შრომითი ხელშეკ­რულების საფუძ­­ველზე, რომლის შესახებ გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნეს წარდგინებიდან ერთი თვის ვადაში;

4. აღნიშნული დადგენილების პირველი პუნქტით  გათვალისწინებული ფრაქციების თანამშრომელი უზრუნველყოფს:

ა) ფრაქციის სხდომების მომზადებისათვის საჭირო ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ღონის­ძიებების განხორციელებას;

ბ) ფრაქციის მიერ საკრებულოში განსახილველად წარსადგენი სამართლებრივი აქტების პროექ­ტების მომზადებას;

გ) ფრაქციის თავმჯდომარის წერილებისა და კორესპოდენციების მომზადებას;

) ფრაქციის და ფრაქციის თავმჯდომარის დავალებების შესრულებას;

ე) ფრაქციის წესდებით გათვალისწინებული სპეციალისტების შრომის ანაზღაურების სხვა ღონისძიებების განხორციელებას;

5. დადგენილებით განსაზღვრული სპეციალისტების შრომის ანაზღაურების შესაბამისი დაფინანსება განხორციელდეს თვითმმართველი ქ. ბათუმის 2013 წლის ბიუჯეტით საკრებულოსათვის  გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში.

6. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქ­ვ­ე­­ყ­­ნე­ბისთანავე.

 

 

       აკრებულოს თავმჯდომარე                                                                   ირაკლი ჩავლეიშვილი

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები