ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 16
თარიღი: 2013-03-29
ტიპი: დადგენილება
სფერო: სამართლებრივი აქტები


თვითმმართველი
ქალაქის - ბათუმის საკრებულო

  №16

 2013 წლის 29 მარტი

ქალაქი ბათუმი

 

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების თაობაზეთვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის 4-1 დადგენილებაში

ცვლილების შეტანის შესახებ

 

სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის შესახებსაქართველოს კანონ­ის, საქართ­ველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს 2008 წლის 08 ივლისის 1-1/1254 ბრძანებით დამტკიცებულიდასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების ძირითადი დებულებები“- 23- მუხლის პირველი პუნქტისქვეპუნქტის, ამავე მუხლის მეორე პუნქტისქვეპუნქტის, 24- მუხლის მე-5 პუ­­­­ის, „თვითმმარ­თვე­ლი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცებისა და სი­ვრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის (ქალაქთმშენებლობითი) სხვა დოკუმენტაციის დამტკიცების წესის თაობაზეთვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის4-1 დადგენილებაში შესატანი ცვლილებებისა და და­მა­ტე­ბების გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებთვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 16 აგვისტოს205 განკარგულებისა დათვითმ­მარ­­ველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცე­ბი­სა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის (ქალაქთმშენებ­ლობითი) სხვა დოკუმე­­­ტა­ციის დამტკიცების წესის თაობაზეთვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებ­­ლოს 2009 წლის 27 თებერვლის4-1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატე­ბე­ბის შეტანის შესახებთვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს დადგე­ნი­ლე­ბის პროექტის მოსამზა­დებ­ლად ადმინისტრა-ციული წარმოების დაწყების შესახ­ებთვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 16 აგვისტოს206 გან­კა­რგულების შესაბამისად, თვითმ­მართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :

1.თვითმმართველი ქალაქის - ბა­­­მის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგ­მ­ის დამტკიცების თაობაზეთვითმმართველი ქალაქის - ბა­თ­უმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თე­ბე­რვლის4-1 დადგენილებაში (გაზეთი „აჭარა“ #28; 12-13 მარტი, 2009 წ. გვ: 14, 15, 16) შეტანილი იქნას ცვლილება და თანდართული (გრაფიკული) სახით დამტკიცდეს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ზონირების ნაწილის ზოგადი ზო­ნი­რების ახალი რუკა (1.1).

2. წინამდებარე დადგენილება საჯაროდ გაცნობის მიზნით, მისი ძალაში შესვ­ლ­ის შემდეგ, საკრებულოს რეგლა­მეტით დადგენილი წესით გამოქვეყნდეს თვით­მმა­­თველი ქალაქის - ბათუმის საკრე­ბულოს ინტერნეტგვერდზე  და გაზეთაჭარა“-ში.

3. დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის: . ბათუმი, ზუბალაშვილის . №30) უშუალო ზიანის მიყენებიდან სამი თვის ვადაში.

4. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.  

  

  

       აკრებულოს თავმჯდომარე                                                                        ირაკლი ჩავლეიშვილი

 

 

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი: რუქა 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები