ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 20
თარიღი: 2023-08-25
ტიპი: დადგენილება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება N20


ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიაზე განაშენიანების დეტალურიგეგმის დამტკიცების შესახებ


საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ე“ ქვეპუნქტის,საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული დასამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“ 41-ე და 43-ე მუხლების და საქართველოს მთავრობის 2019წლის 03 ივნისის N260 დადგენილებით დამტკიცებული „სივრცის დაგეგმარებისა დაქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემუშავების წესი“-ს მე-19 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად,ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ადგენს:


მუხლი 1

ქალაქ ბათუმში, თამარ მეფის გამზირი ქ.N62ა-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე N05.34.23.050დამტკიცდეს განაშენიანების დეტალური გეგმა, თანახმად დანართისა.


მუხლი 2
კანონმდებლობით გათვალისწინებული მაკომპენსირებელი ღონისძიება განისაზღვროსსაპროექტო მიწის ნაკვეთზე (ქალაქი ბათუმი, თამარ მეფის გამზირი ქ.N62ა -ში არსებულ მიწისნაკვეთზე N05.34.23.050) დაგეგმილი მშენებლობის (შეთანხმებული პროქტის მიხედვითგადამეტებული) კ1/2 მაჩვენებლის 10 %-ის ოდენობით საცხოვრებელი ფართებისმუნიციპალიტეტისათვის გადაცემით ან იგივე ოდენობის სხვა მაკომპენსირებელიღონისძიებით.


მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს თავმჯდომარე
რამაზ ჯინჭარაძე

 

 

იხილეთ მიმაგრბეული ფაილები:

დანართი 1 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები