ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 17
თარიღი: 2023-08-25
ტიპი: დადგენილება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება N17

ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციისათვის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტისადმინისტრაციულ საზღვრებში სანებართვო პირობების დარღვევით წარმოებულიმშენებლობის ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემისსაშუალებით ადმინისტრაციული წარმოების განხორციელების, აგრეთვე ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემისა და გაცნობის წესის და პირობების დამტკიცების შესახებ

 


საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-19მუხლის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „ელექტრონული დოკუმენტისა დაელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ მე-4 მუხლის, საქართველოს კანონის„საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობისკოდექსი“ 141
7
მუხლის და „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული დასამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის(www.matsne.gov.ge, 16.06.2023, სარეგისტრაციო კოდი: 330090000.05.001.020899) მე-2 მუხლისშესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს „ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციისათვის ქალაქ ბათუმის მუნიცი‐პალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სანებართვო პირობების დარღვევით წარმოებულიმშენებლობის ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემისსაშუალებით ადმინისტრაციული წარმოების განხორციელების, აგრეთვე ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემისა და გაცნობის წესი და პირობები“, თანახმად N1 დანართისადა „ზონები, სადაც უნებართვოდ აშენებული ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები არმიიღება ექსპლუატაციაში შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოს/ორგანიზაციის თანხმობისგარეშე“ თანახმად N2 დანართისა.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 


ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს თავმჯდომარე
რამაზ ჯინჭარაძე

 


დადგენილება N17 - ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციისათვის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტისადმინისტრაციულ საზღვრებში სანებართვო პირობების დარღვევით წარმოებულიმშენებლობის ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემისსაშუალებით ადმინისტრაციული წარმოების განხორციელების, აგრეთვე ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემისა და გაცნობის წესის და პირობების დამტკიცების შესახებ

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები