ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 1515221684
თარიღი: 2022-06-17
ტიპი: განკარგულება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

განკარგულება:გ-15.15221684
თარიღი:17/06/2022


ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებების გეგმის - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“ 59-ე მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. დამტკიცდეს:

ა) „ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებების გეგმა - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესი“, დანართის 1-ის შესაბამისად;

ბ) დაინტერესებული პირებისათვის ბინის ქირის კომპენსაციის ოდენობების მაქსიმალური ზღვრები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ზონირების რუკის მიხედვით, დანართი 2-ის შესაბამისად.

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 


რამაზ ჯინჭარაძე
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო- საკრებულოს თავმჯდომარე

 

იხილეთ მიმაგრებული ფაილები:

დანართი 1

დანართი 2 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები