ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 155211762
თარიღი: 2021-06-25
ტიპი: განკარგულება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

განკარგულება:გ -155211762


„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №72 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 


საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს კანონის „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

1. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №72 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. დამტკიცებულ იქნეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობა შემდეგი სახით:

ა) ირაკლი პატარიძე - კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) ნატალია ძიძიგური - კომისიის წევრი;
გ) ბესარიონ გოგოტიშვილი - კომისიის წევრი;
დ) ელგუჯა ანდრიაძე - კომისიის წევრი;
ე) რაულ თავართქილაძე - კომისიის წევრი;
ვ) მირდატ ქამადაძე - კომისიის წევრი;
ზ) ნოდარ დუმბაძე - კომისიის წევრი;
თ) დიმიტრი ჭეიშვილი - კომისიის წევრი.
ი) არჩილ მამულაძე - კომისიის წევრი.
კ) ნაზი ფუტკარაძე - კომისიის წევრი.“.

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 


სულიკო თებიძე

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო- საკრებულოს თავმჯდომარე

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები