ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 1515211761
თარიღი: 2021-06-25
ტიპი: განკარგულება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

განკარგულება:გ - 15.15211761


„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №71 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის
1-ლი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს კანონის „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“
63-ე მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

1. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №71 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. დამტკიცებულ იქნეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობა შემდეგი სახით:

ა) ელგუჯა ანდრიაძე - კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) დიმიტრი ჭეიშვილი - კომისიის წევრი;
გ) ნატალია ზოიძე - კომისიის წევრი;
დ) ნატალია ძიძიგური - კომისიის წევრი;
ე) მუხამედ ართმელაძე - კომისიის წევრი;
ვ) ნერიმან ცინცაძე - კომისიის წევრი;
ზ) ანზორ დევაძე - კომისიის წევრი;
თ) არჩილ მამულაძე - კომისიის წევრი;
ი) თამაზ დევაძე - კომისიის წევრი
კ) ნაზი ფუტკარაძე - კომისიის წევრი.“.

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 


სულიკო თებიძე

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო- საკრებულოს თავმჯდომარე

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები