ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 1515211517
თარიღი: 2021-05-31
ტიპი: განკარგულება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა - Nგ -1515211517


„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტისსაკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის N34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ   გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

 

1. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის N34 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

 

ა) განკარგულებით დამტკიცებულ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ საპრივატიზებო უძრავ ობიექტთა ნუსხას (დანართი 1) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 164-165 პუნქტები:

 

მისამართი

ობიექტის დასახელება

საკადასტრო კოდი

ობიექტის მონაცემები

მიწის ფართი

 (კვ.მ.)

შენობის

 ფართი

(კვ.მ.)

 164

ქალაქი ბათუმი,  ლერმონტოვის ქ.N111-ის მიმდებარედ

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

 

05.26.30.031

27

           __

165

 

ქალაქი ბათუმი, ზურაბ გორგილაძის ქ. N 54

ფართი (შენობა N3)

 

05.23.08.005.03.500

_

 

14.34

 

ბ) განკარგულებით დამტკიცებულ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ უძრავი ქონების პრივატიზების გეგმას (დანართი 2) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 164-165 პუნქტები:

 

მისამართი

ობიექტის

დასახელება

საკადასტრო

კოდი

ობიექტის

მონაცემები

საწყისი

საპრივატიზებო საფასური

 (ლარი)

აუქციონის

ფორმა

(უპირობო/ პირობებიანი)

ქონების სრული ღირებულების გადახდის სავარაუდო პერიოდი ან/და პერიოდულობა

მიწის

ფართობი

(კვმ)

შენობის

ფართი

(კვმ)

 164

ქალაქი ბათუმი,  ლერმონტოვის ქ. N 111-ის მიმდებარედ

არასასოფლო-

სამეურნეო

 დანიშნულების მიწა

 05.26.30.031

27

           __

12765

უპირობო

ხელშეკრულების გაფრომებიდან 15 კალენდარული დღე

165

ქალაქი ბათუმი, ზურაბ გორგილაძის ქ.N 54

 ფართი (შენობა N3)

05.23.08.005.03.500

___

14.34

36590

უპირობო

ხელშეკრულების გაფრომებიდან 15 კალენდარული დღე

 

გ) განკარგულებით დამტკიცებული, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ უძრავი ქონების პრივატიზების გეგმის (დანართი 2) პუნქტი 76 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მისამართი

ობიექტის

დასახელება

საკადასტრო

კოდი

ობიექტის

მონაცემები

საწყისი

საპრივატიზებო საფასური

 (ლარი)

აუქციონის

ფორმა

(უპირობო/ პირობებიანი)

ქონების სრული ღირებულების

გადახდის

სავარაუდო

პერიოდი ან/და პერიოდულობა

მიწის

ფართობი

(კვმ)

შენობის

ფართი

(კვმ)

76

ქალაქი ბათუმი, ჭავჭავაძის  ქუჩა №75

არასაცხოვრებელი ფართი

05.28.01.003.01.502

---

107,30

343873,00

პირობიანი

ხელშეკრულების გაფრომებიდან 03 თვეში

 

2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამარ­თლოში (მის: ქალაქი ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №30) მისი კანონმდებლობით დად­გენილი წესით გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 


ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე სულიკო თებიძე

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები