ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 13
თარიღი: 2020-02-25
ტიპი: განკარგულება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N13

  

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის N34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

 

1. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და პრივატიზა­ციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის N34 განკარგულებაში შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილება:

ა) განკარგულებით დამტკიცებული, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ საპრივა­ტიზებო უძრავ ობიექტთა ნუსხის (დანართი 1) 67-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 

 

მისამართი

 

ობიექტის დასახელება

 

საკადასტრო კოდი

ობიექტის მონაცემები

იწისფართობი

(კვმ)

შენობის

ფართი

(კვმ)

67

ქალაქი  ბათუმი,

დასახლება შავლიძეები

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.35.22.822

92

_

 

ბ) განკარგულებით დამტკიცებული, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ უძრავი ქონების პრივატიზების გეგმის (დანართი 2) 67-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მისამართი

ობიექტის დასახელება

საკადასტრო კოდი

ობიექტის მონაცემები

საწყისი საპრივატიზებო საფასური (ლარი)

აუქციონის ფორმა (უპირობო/ პირობებიანი)

ქონების სრული ღირებულების გადახდის სავარაუდო პერიოდი ან/და პერიოდულობა

მიწის ფართობი (კვმ)

შენობის ფართი (კვმ)

67

ქალაქი ბათუმი, დასახლება შავლიძეები

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.35.22.822

92

_

8280

უპირობო

ხელშეკრულების გაფრომებიდან

15 კალენდარული დღე

 

 

გ) განკარგულებით დამტკიცებულ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ საპრივატიზებო უძრავ ობიექტთა ნუსხას (დანართი 1) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 106-114-ე პუნქტები:

 

მისამართი

ობიექტის დასახელება

საკადასტრო კოდი

ობიექტის მონაცემები

იწისფართობი

(კვმ)

შენობის

ფართი

(კვმ)

106

ქალაქი ბათუმი, ბეთლემის ქ.N25-ის მიმდებარედ

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.32.02.162

610

__

107

ქალაქი ბათუმი, თამარ მეფის

III შესახვევი N1ა

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.34.22.670

363

__

108

ქალაქი  ბათუმი, შავშეთის

ქ. N60, N62, N64, N66, N68

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.28.68.036

266

__

109

ქალაქი  ბათუმი, ელიავას ქ. N4

არასაცხოვრებელი ფართი

მასზე წილობრივად

დამაგრებულ

მიწის ნაკვეთთან ერთად

05.21.25.002.01.516

თანასაკუთრება

245,25

110

ქალაქი  ბათუმი, გოგებაშვილის ქ. N52

არასაცხოვრებელი ფართი

მასზე წილობრივად

დამაგრებულ მიწის

ნაკვეთთან ერთად

05.21.55.006.01.500

თანასაკუთრ.

395,94

111

ქალაქი  ბათუმი, დაბა ჩაქვი

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.33.21.521

2116

_

112

ქალაქი  ბათუმი, აეროპორტის

გზატკეცილი N94

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.32.13.446

23

­_

113

ქალაქი  ბათუმი, დასახლება

მახინჯაური

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.34.22.669

333

_

114

ქალაქი  ბათუმი, პუშკინის ქ.N118-120

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.28.01.108

10

-

 

 

დ) განკარგულებით დამტკიცებულ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ უძრავი ქონების პრივატიზების გეგმას (დანართი 2) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 106-114-ე პუნქტები:

 

მისამართი

ობიექტის

დასახელება

საკადასტრო

კოდი

ობიექტის

მონაცემები

საწყისი

საპრივატიზებო საფასური (ლარი)

აუქციონის

ფორმა

(უპირობო/ პირობებიან)

ქონების სრული ღირებულების

გადახდის სავარაუდო პერიოდი ან/და პერიოდულობა

 

 

მიწის

ფართობი

(კვმ)

 

შენობის

ფართი

(კვმ)

106

ქალაქი ბათუმი, ბეთლემის ქ. N25-ის მიმდებარედ

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.32.02.162

610

__

183000,0

 

უპირობო

ხელშეკრულების გაფრომებიდან 15 კალენდარული დღე

107

ქალაქი ბათუმი, თამარ მეფის III შესახვევი N1ა

არარასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.34.22.670

363

__

312180,0

უპირობო

ხელშეკრულების გაფრომებიდან 15 კალენდარული დღე

108

ქალაქი ბათუმი, შავშეთის

ქ. N60, N62, N64, N66, N68

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.28.68.036

266

__

146300,0

უპირობო

ხელშეკრულების გაფრომებიდან 15 კალენდარული დღე

109

ქალაქი ბათუმი,

ელიავას ქ. №4

არასაცხოვრებელი ფართი მასზე წილობრივად დამაგრებულ

მიწის ნაკვეთთან ერთად

05.21.25.002.01.516

თანა-

საკუთ

რება

245,25

735750,0

უპირობო

ხელშეკრულების გაფრომებიდან 15 კალენდარული დღე

110

ქალაქი ბათუმი,

გოგებაშვილის

ქ. №52

არასაცხოვრებელი ფართი

მასზე წილობრივად დამაგრებულ

მიწის ნაკვეთთან ერთად

05.21.55.006.01.500

თანა-

საკუთ

რება

395,94

712692,0

უპირობო

ხელშეკრულების გაფრომებიდან 15 კალენდარული დღე

111

ქალაქი ბათუმი, დაბა ჩაქვი

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.33.21.521

2116

_

1798600,0

უპირობო

ხელშეკრულების გაფრომებიდან 15 კალენდარული დღე

112

ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის

გზატკეცილი N94

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.32.13.446

23

_

6900,0

უპირობო

ხელშეკრულების გაფრომებიდან 15 კალენდარული დღე

113

ქალაქი ბათუმი, დასახლება

მახინჯაური

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.34.22.669

333

_

163170,0

უპირობო

ხელშეკრულების გაფრომებიდან 15 კალენდარული დღე

114

ქალაქი ბათუმი, პუშკინის ქ.                        N118-120

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.28.01.108

10

-

 

4500,0

უპირობო

ხელშეკრულების გაფრომებიდან 15 კალენდარული დღე

 

 

2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამარ­თლოში (მის: ქალაქი ბათუმი, ზუბა­ლაშ­ვილის ქ.№30) მისი კანონმდებლობით დად­გენილი წესით გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოსთავმჯდომარე                     სულიკო თებიძე

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები