ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 65
თარიღი: 2019-08-22
ტიპი: განკარგულება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №65

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №34 განკარგულებაში შეატანილ იქნა შემდეგი ცვლი¬ლება:

ა) განკარგულებით დამტკიცებულ დანართი 1-ს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 63-65 პუნქტები:

 

მისამართი

ობიექტის დასახელება

საკადასტრო კოდი

ობიექტის მონაცემები

მიწის ფართობი (კვმ)

შენობის ფართი (კვმ)

63

ქ. ბათუმი, ტბ. აბუსერიძის ქ. №15

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.24.08.156

68,00

__

64

ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №44

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.32.02.152

95,00

__

65

ქ. ბათუმი, ტბ. აბუსერიძის ქ. №6-ს მიმდებარედ

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.27.07.011

210,00

__

 

ბ) განკარგულებით დამტკიცებული დანართი 2-ის მე-14, 22-ე, 23-ე, 37-ე, 38-ე, 42-ე, 48-ე და 57-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  

მისამართი

ობიექტის დასახელება

საკადასტრო კოდი

ობიექტის მონაცემები

საწყისი საპრივა-ტიზებო საფასური (ლარი)

აუქციონის ფორმა (უპირობო/ პირობებიანი)

ქონების სრული ღირებულების გადახდის სავარაუდო პერიოდი ან/და პერიოდულობა

მიწის ფართობი (კვმ)

შენობის ფართი (კვმ)

14

ქ. ბათუმი, გენ. ა. აბაშიძის ქ.№18

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.26.01.068

189,00

__

37 500

უპირობო

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 დღეში

22

ქ. ბათუმი, გორგილაძის ქ.№49

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.23.16.042

56,00

__

21 600

უპირობო

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 დღეში

23

ქ. ბათუმი, გორგილაძის ქ.№49

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.23.16.041

6,00

__

2 300

უპირობო

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 დღეში

37

ქ. ბათუმი, დასახლება მახვიალურის მეურნეობა

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.32.29.019

508,00

__

43 000

უპირობო

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 დღეში

38

ქ. ბათუმი, აღმაშენებლის ქ.№13ა

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.25.05.217

102,00

__

27 650

უპირობო

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 დღეში

42

ქ. ბათუმი, დასახლება ადლია

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.32.15.146

371,00

__

51 460

უპირობო

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 დღეში

48

ქ. ბათუმი, დაბა ხელვაჩაური

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.35.23.975

18,00

__

1 985

უპირობო

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 დღეში

57

ქ. ბათუმი, პუშკინის ქ.№147-ის მიმდებარედ

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.27.16.053

173,00

__

39 700

უპირობო

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 დღეში

 

გ) განკარგულებით დამტკიცებულ დანართი 2-ს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 63-65 პუნქტები:

 

მისამართი

ობიექტის დასახელება

საკადასტრო კოდი

ობიექტის მონაცემები

საწყისი საპრივატიზებო საფასური (ლარი)

აუქციონის ფორმა (უპირობო/ პირობებიანი)

ქონების სრული ღირებულების გადახდის სავარაუდო პერიოდი ან/და პერიოდულობა

მიწის ფართობი (კვმ)

შენობის ფართი (კვმ)

63

ქ. ბათუმი, ტბ. აბუსერიძის ქ. №15

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.24.08.156

68,00

__

40 800

პირობიანი

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 დღეში

64

ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №44

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.32.02.152

95,00

__

4 750

უპირობო

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 დღეში

65

ქ. ბათუმი, ტბ. აბუსერიძის ქ. №6-ს მიმდებარედ

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა

05.27.07.011

210,00

__

73 500

უპირობო

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 დღეში

 

2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქალაქი ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. #30) მისი კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.
3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 


ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე სულიკო თებიძე

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები