ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 43
თარიღი: 2019-05-24
ტიპი: განკარგულება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N43


ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოსათვის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების „ფუტსალისა და საპლაჟო ფეხბურთის კლუბი - ბათუმი“ დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექ-სი“ 1061 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :
1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოს მიეცეს თანხმობა მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით მოახდინოს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების „ფუტსალისა და საპლაჟო ფეხბურთის კლუბი - ბათუმი“ დაფუძნება და ამ მიზნით განახორციელოს შესაბამისი ღონისძიებები.
2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე სულიკო თებიძე

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები