ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 42
თარიღი: 2019-05-24
ტიპი: განკარგულება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N42

მერების შეთანხმებაზე „კლიმატისა და ენერგეტიკისთვის“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერთების შესახებ

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 54-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ე.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :
1. მოწონებულ იქნეს „მერების შეთანხმება კლიმატისა და ენერგეტიკისთვის“, თანახმად დანართი 1-სა.
2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი მიუერთდეს „მერების შეთანხმებას კლიმატისა და ენერგეტიკისთვის“ და ხელმოწერილ იქნეს შეთანხმება მიერთების შესახებ, თანახმად დანართი 2-სა.
3. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახურმა უზრუნველყოს „მერების შეთანხმება კლიმატისა და ენერგეტიკისთვის“ პროექტთან დაკავშირებული საქმიანობის კოორდინაცია.
4. კონტროლი განკარგულების შერულებაზე დაევალოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ვიცე მერს - თენგიზ პეტრიძეს.
5. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 


ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე სულიკო თებიძე

 

 

იხილეთ მიმაგრებული ფაილები:


დანართი 1

დანართი 2

დანართი 3

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები