ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 11
თარიღი: 2019-04-25
ტიპი: დადგენილება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №11

2019 წლის 25 აპრილი
ქალაქი ბათუმი

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 კატეგორიის ტურისტული ავტობუსების მოძრაობის მარშრუტის დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტის და „საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 1-ლი მუხლის მე-11 პუნქტის და მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქ. ბათუმის მუნიცი¬პალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :

მუხლი 1.
დამტკიცდეს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 კატეგო¬რიის ტურისტული ავტობუსების მოძრაობის მარშრუტი შემდეგი მიმართულებით: მოძრაობის სქემა - ახალი ბულვარი - შ. ხიმშიაშვილის ქუჩა (აკვა-პარკი) - რუსთაველის ქუჩა (დელფინარიუმი) - ვაშა-ფშაველას ქუჩა – (ხელოვნების მუზეუმი) ზუბალაშვილის ქუჩა - ბარათაშვილის ქუჩა (ევროპის მოედანი) - მ.აბაშიძის ქუჩა - კ.გამსახურდიას ქუჩა - რუსთაველის ქუჩა (საოცრებათა მოედანი) - გოგებაშვილის ქუჩა - ბაქოს ქუჩა - თამარ მეფის გამზირი - მწვანე კონცხი (ბოტანიკური ბაღი), უკუმიმართულება - იგივე.

მუხლი 2.
ამ დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებულ მარშრუტზე M2 კატეგორიის ტურისტული ავტობუსების საერთო რაოდენობა განისაზღვროს ხუთი ერთეულით.

მუხლი 3.
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 


ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე  სულიკო თებიძე

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები