ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 20
თარიღი: 2019-03-05
ტიპი: განკარგულება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა


ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ


საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.თ“ ქვეპუნქტის, „გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის 11 პუნქტის, „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის საკრებულოს 2014 წლის 23 სექტემბრის N34 დადგენილების 26-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური გენდერული საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №77 დადგენილების პირველი მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :

1. შეიქმნას ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭო, შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ნატალია ზოიძე (ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“) - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარე;

ბ) თამაზ სალუქვაძე (ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“) - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე;

გ) ირაკლი პატარიძე (ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“) - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე;

დ) ზურაბ ნაკაიძე (ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“) - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისიის თავმჯდომარე;

ე) დიმიტრი ჭეიშვილი (ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“) - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე;

ვ) მირდატ ქამადაძე (ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“) - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარე;

ზ) ნატალია ძიძიგური (ფრაქცია „ქართული ოცნება-კონსერვატორები“) - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-კონსერვატორების“ თავმჯდომარე;

თ) ნერიმან ცინცაძე (ფრაქცია „ქართული ოცნება-კონსერვატორები“) - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-კონსერვატორების“ თავმჯდომარის მოადგილე;

ი) რაულ თავართქილაძე (დამოუკიდებელი წევრი) - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;

კ) არჩილ მამულაძე („საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“) - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;

ლ) ლელა სურმანიძე - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერი;

მ) ნინო კერვალიშვილი - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის გენდერული თანასწორობის საკითხებზე პასუხისმგებელი პირი;

ნ) თეა ჯანჯღავა - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საკითხებზე პასუხისმგებელი პირი;

ო) კახაბერ გუჩმანიძე - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე;

პ) მაყვალა კვირიკაძე - მეწარმე ქალთა ასოციაციის თავჯდომარე;

ჟ) ნანა ჭანტურია - არასამთავრობო ორგანიზაციის „ერთობა თანადგომისთვის“ (დევნილთა საზოგადოება) თავმჯდომარე;

რ) რამინ მაჭარაშვილი - არასამთავრობო ორგანიზაციის „ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის“ წევრი;

ს) მედეა მიქელაძე - ბათუმის „მეგობრობის სახლის“ თავმჯდომარე;

ტ) თამილა დოლიძე - ბათუმის „გენდერის მედიაცენტრის“ ხელმძღვანელი;

უ) პალინა ჯაღატაშვილი - „სმენის არმქონე/პრობლემების მქონე ბავშვთა და მშობელთა უფლებების დაცვის ცენტრი“-ს თავმჯდომარე;

ფ) თამარ გუდავა - „აჭარის კულტურის სააგენტო “ და მასთან არსებული „ბათუმის ქალთა კლუბის“ თავმჯდომარე;

ქ) ბექა მაჭუტაძე - ადამიანით ვაჭრობის, ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვის და დახმარების სახელმწიფო ფონდის ბათუმის ტრეფიკინგის და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრის უფროსი.

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე სულიკო თებიძე

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები