ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 65
თარიღი: 2018-08-09
ტიპი: განკარგულება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

განკარგულება - 65

საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში საარჩევნო სუბიექტების მიერ საარჩევნო ღონისძიებების გამართვის მიზნით შენობა-ნაგებობის გამოყოფის შესახებ

 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 45-ე მუხლის მე-8 და მე-9 ნაწილების შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :

1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში საარჩევნო სუბიექტების მიერ საარჩევნო ღონისძიებების გამართვის მიზნით გამოიყოს ბათუმის საზაფხულო თეატრის შენობა, მდებარე ქალაქ ბათუ- მის ბულვარში.

2. ამ განკარგულების 1-ლი პუნქტით გათვალისწინებულ შენობაში საარჩევნო ღონისძიებების დაგეგმვა-ჩატარება განხორციელდეს იმგვარად, რომ ხელი არ შეეშალოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ აღნიშნულ შენობაში განსახორციელებელ (ჩასატარებელ) კულტურულ და სხვა ღონისძიებებს, რისთვისაც N79-ე ბათუმის საოლქო- საარჩევნო კომისიას და საზაფხულო თეატრის ადმინისტრაციას ეთხოვოს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ურთიერთკო-ორდინირებული საქმიანობა.

3. წინამდებარე განკარგულების შესახებ ეცნობოს N79-ე ბათუმის საოლქო-საარჩევნო კომისიას.

4. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


სულიკო თებიძე
საკრებულოს თავმჯდომარე
ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები