ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 6
თარიღი: 2018-06-29
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება - №06ბ/54
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტის თეა ჯანჯღავას ქ. თბილისში მივლინების შესახებ

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 35-ე მუხლის პირველი პუნქტის, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 51-ე მუხლის შესაბამისად,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტი თეა ჯანჯღავა მიმდინარე წლის 30 აპრილიდან 3 მაისის ჩათვლით მივლინებულ იქნეს ქალაქ თბილისში, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგზე, თემა - „ორგანიზაციული მართვა და სტრატეგიული დაგეგმარება“ დასასწრებად.
2. ბრძანების პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მივლინებიდან დაბრუნების თარიღად ჩაითვალოს მიმდინარე წლის 4 მაისი.
3. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილებამ (გ. კვერღელიძე) უზრუნველყოს ბრძანების პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურება კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


სულიკო თებიძე - საკრებულოს თავმჯდომარე

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები