ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
N: 37
თარიღი: 2018-04-11
ტიპი: განკარგულება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა


ქალაქ ბათუმში ახალი ზოოპარკის მშენებლობის ტერიტორიის განსაზღვრისა და ზოოპარკის მშენებლობასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :
1. ქალაქ ბათუმში ახალი ზოოპარკის მშენებლობისათვის განისაზღვროს დაბა ჩაქვში მდებარე 173338,00 კვ.მ. ფართობის ტერიტორია, რომელიც მოიცავს №05.33.21.192 (29523კვ.მ.); №05.33.21.193 (28613კვ.მ.); №05.33.21.284 (6107კვ.მ.); №05.33.21.198 (28737კვ.მ.); №05.33.21.189 (29568კვ.მ.); №05.33.21.194 (34835კვ.მ.); №05.33.21.107 (4434კვ.მ.); №05.33.21.106 (5091კვ.მ.); №05.33.21.100 (2501კვ.მ.) საკადასტრო კოდებით სახელმწიფო საკუთრებაში და №05.33.21.285 (3929კვ.მ.) საკადასტრო კოდით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთებს.
2. დაევალოს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას განკარგულების პირველ პუნქტში აღნიშნული მიწის ნაკვეთების ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაციის ღონისძიებების განხორციელება;
3. დაევალოს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას განკარგულების პირველ პუნქტში აღნიშნული მიწის ნაკვეთების თვითნებურად დამკავებელი პირების ვინაობების დადგენა და მიწის ნაკვეთების გამოთავისუფლების მიზნით შესაბამისი წინადადებების შემუშავება (წარმოდგენა);
4. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ბათუმის ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე (ს/კ.№05.23.06.004) მდებარე, ზოოკუთხისგან გამოთავისუფლებული მიწის ფართობი გამოყენებული იქნას მხოლოდ ბათუმის ცენტრალური პარკის შემდგომი განვითარებისათვის.
5. წინამდებარე განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №30) მისი კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, რა დროსაც მხარეს წარმოადგენს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია.
6. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე           სულიკო თებიძე

 
 
 
სიახლეები
ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ჯავახიშვილის უბანში
სრულად

 

ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები