ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 57
თარიღი: 2011-11-16
ტიპი: დადგენილება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №57
2011 წლის 16  ნოემბერი
ქალაქი ბათუმი


„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის
№45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :

მუხლი 1.
„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010  წლის 31 დეკემბრის №45 დადგენილებაში  (სსმ , 10.01.2011წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები შემდეგი რედაქციით:


ა) თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები:

(ათას ლარებში)

დასახელება    2009 წლის ფაქტი    2010 წლის ფაქტი    2011 წლის გეგმა
შემოსულობები    124,210.8    169,638.1    197,476.9
შემოსავლები    122,075.8    160,594.2    182,276.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება)    2,135.0    9,043.9    15,200.0
გადასახდელები    119,769.5    165,203.3    213,851.9
ხარჯები    79,437.2    117,229.3    74,532.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა)    39,665.9    46,598.6    137,753.3
ვალდებულებების ცვლილება (კლება)    666.4    1,375.5    1,566.6
ნაშთის ცვლილება    4,441.3    4,434.7    -16,375.0


ბ) თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის ბალანსი:
(ათას ლარებში)

დასახელება    2009 წლის ფაქტი    2010 წლის ფაქტი    2011 წლის გეგმა
შემოსავლები    122,075.8    160,594.2    182,276.9
გადასახადები    7,973.8    10,547.3    10,150.0
გრანტები    106,279.9    137,290.6    162,388.9
სხვა შემოსავლები    7,822.0    12,756.3    9,738.0
ხარჯები    79,437.2    117,229.3    74,532.0
შრომის ანაზღაურება    3,320.0    4,522.6    5,082.2
საქონელი და მომსახურება    15,125.9    19,288.8    18,629.2
პროცენტი    848.2    1,238.1    2,188.6
სუბსიდიები    9,673.2    9,724.4    12,630.0
სოციალური უზრუნველყოფა    1,803.1    2,279.9    3,736.3
სხვა ხარჯები    48,666.8    80,175.6    32,265.7
საოპერაციო სალდო    42,638.6    43,364.9    107,744.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება    37,530.9    37,554.7    122,553.3
ზრდა     39,665.9    46,598.6    137,753.3
კლება    2,135.0    9,043.9    15,200.0
მთლიანი სალდო    5,107.7    5,810.2    -14,808.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება    4,441.3    4,434.7    -16,375.0
ზრდა     4,441.3    4,434.7    0.0
კლება    0.0    0.0    16,375.0
ვალდებულებების ცვლილება    -666.4    -1,375.5    -1,566.6
კლება    666.4    1,375.5    1,566.6
ბალანსი    0    0    0


ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 182,276.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 1-სა.“.

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში 74,532.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 2-სა.“.

დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 107,744.9 ათასი ლარის ოდენობით.“.


ე) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 122,553.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 3-სა. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 137,753.3 ათასი ლარის ოდენობით.
ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 15,200.0 ათასი ლარის ოდენობით.“

ვ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 212,285.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 4-სა.“

ზ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 213,851.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 7-სა.“

თ) დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14.
1. განისაზღვროს წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვის (მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების) საბიუჯეტო ასიგნებები 49.4 ათასი ლარის ოდენობით.
2. წინა პერიოდში წარმოქმნილი დავალიანების დასაფარავად შესაძლებელია გამო-ყენებულ იქნეს 2011 წელს საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის საბიუჯეტო ასიგნების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრები იმ პირობით, რომ არ იქნება დაშვებული ამ მუხლების მიხედვით ახალი დავალიანების დაგროვება, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.“

ი) დადგენილებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის 141 მუხლი:
განისაზღვროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფი-ნანსების მოცულობა 351.6 ათასი ლარით. საიდანაც, 236.6 ათასი ლარის ფარგლებში დაფინანსება განხორციელდეს მიზნობრივად, შინაგან საქმეთა სამინიტროს აჭარის ა/რ მთავარ სამმართველოს მიერ სიჩქარის საზომი რადარების შეძენის მიზნით გაფორმებული ხელშეკრულებისა და შესაბამისი მომართვის საფუძველზე.

კ) დადგენილების დანართები 1, 2, 3, 4, 5, 6 და 7 ჩამოყალიბდეს ახალი თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                               გიორგი კირთაძე 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები