ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:1515211965  თარიღი:2021-07-15

განკარგულება: გ-15.15211965 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

N:1515211964  თარიღი:2021-07-15

განკარგულება: გ-15.15211964 -  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ბათუმში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ქ. N30-ში მდებარე  N27 ბინის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

N:1515211963  თარიღი:2021-07-15

განკარგულება: გ-15.15211963 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „ახალი ბულვარი“-სათვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:1515211962  თარიღი:2021-07-15

განკარგულება: გ-15.15211962 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

N:1515211961  თარიღი:2021-07-15

განკარგულება: გ-1515211961 -  ქალაქ ბათუმში, მაიაკოვსკის ქ. №55/17-ში მდებარე 1242,00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 05.29.23.029) და ქალაქ ბათუმში, შალვა დადიანის ქ. №3ა-ში არსებული 87,00 კვ.მ. არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 05.29.23.013) კონფიგურაციის რაციონალურ ცვლილებასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოსათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:155211762  თარიღი:2021-06-25

განკარგულება:გ -155211762 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №72 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:1515211761  თარიღი:2021-06-25

განკარგულება:გ -1515211761 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №71 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:15152115111  თარიღი:2021-05-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა - Nგ -15152115111 - „მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ბინების საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №გ-15.15203581 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:15152115110  თარიღი:2021-05-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა - Nგ -15152115110 - მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ბინების საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:1515211519  თარიღი:2021-05-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა - Nგ -1515211519 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, უზუფრუქტის ფორმით სსიპ „ბათუმის ბულვარი“-სათვის სარგებლობაში გადაცემული უძრავი ქონების (მიწის ნაკვეთები) სარგებლობის უფლებით გაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები