ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:1515210293  თარიღი:2021-01-29

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №გ- 1515210293 - კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №71 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:1515210292  თარიღი:2021-01-29

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №გ-1515210292 - დავით მახარაძის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ

N:1515210291  თარიღი:2021-01-29

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №გ-1515210291 - ნატალია ზოიძის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ

N:69  თარიღი:2020-12-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N69 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლის - ვაჟა რამიშვილის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

N:68  თარიღი:2020-12-23

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N68 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქალაქ ბათუმში, დ.თავდადებულის ქ.№61-ში მდებარე უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

N:67  თარიღი:2020-12-23

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N67  - მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ

N:66  თარიღი:2020-12-23

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N66 - მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ბინების საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:65  თარიღი:2020-12-21

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N65 - ლაშა სირაბიძისათვის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ

N:64  თარიღი:2020-12-11

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N64 - ქალაქბათუმისმუნიციპალიტეტისსაკუთრებაშირეგისტრირებული, ქალაქ ბათუმში, გორგილაძის ქ. N91-ში მდებარე 45 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით სარგებლობაში გადაცემასთანდაკავშირებითქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:63  თარიღი:2020-12-11

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N63 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული,სარგებლობის უფლებით, აუქციონისწესით განსაკარგი ქონებისსაწყისი წლიურისარგებლობის საფასურის განსაზღვრის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები