ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:1515210898  თარიღი:2021-03-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა - №გ - 1515210898 - ქალაქ ბათუმში, ზურაბ გორგილაძის ქ. N12-ში არსებულ საცხოვრებელ სახლზე აკაკი შონიას მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ

N:1515210897  თარიღი:2021-03-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა - №გ - 1515210897 - „შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტის“ ბალანსზე რიცხულ ავტობუსებზე/ავტობუსებში რეკლამის განთავსების უფლების ვადიან სასყიდლიან სარგებლობაში სააუქციონო პირობებით გადაცემის შესახებ წინადადების მოწონების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 ნოემბრის №87 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:1515210896  თარიღი:2021-03-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა - №გ - 1515210896 - „მუნიციპალური პროგრამის „ხელმისაწვდომი საცხოვრისი“ განხორციელების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 სექტემბრის N73 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:1515210895  თარიღი:2021-03-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა - №გ - 1515210895 - ქალაქ ბათუმში (თამარის დასახლება) ი.გრიშაშვილის ქუჩიდან ც.დადიანის ქუჩამდე არსებული გზის მონაკვეთის ქუჩად ჩამოყალიბებისა და მასზედ კონსტიტუციის სახელის მინიჭება

N:1515210894  თარიღი:2021-03-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა - №გ - 1515210894 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების შეთანხმებისა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

N:1515210893  თარიღი:2021-03-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა - №გ - 1515210893 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, გოგებაშვილის ქუჩის მიმდებარედ არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სარგებლობაში განკარგვასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:1515210892  თარიღი:2021-03-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა - №გ - 1515210892 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტისსაკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის N34 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:1515210891  თარიღი:2021-03-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა - №გ - 1515210891 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სარგებლობის უფლებით, აუქციონის წესით განსაკარგი ქონების საწყისი წლიური სარგებლობის საფასურის განსაზღვრის შესახებ

N:1515210575  თარიღი:2021-02-26

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №გ-1515210575 - „ხელმისაწვდომი საცხოვრისით სარგებლობის კრიტერიუმებისა და ბენეფიციართა შერჩევის ინსტრუმენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის №15 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:1515210574  თარიღი:2021-02-26

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №გ-1515210574 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსა და შპს „ორბი ლუქს პალასი“-ს შორის 2016 წლის 25 ოქტომბერს დადებულ ხელშეკრულებებში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები