ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:1515211174  თარიღი:2021-04-27

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა - Nგ -1515211174 - ახალი კორონავირუსის (COVID-19) მიერ გამოწვეული გარემოებების გამო საზოგადოებრივი სივრცის სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გაცემასთან და გაცემის შეღავათიანი საფასურის განსაზღვრასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:1515211173  თარიღი:2021-04-27

 ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა - Nგ -1515211173 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სარგებლობის უფლებით, აუქციონის წესით განსაკარგი ქონების საწყისი წლიური სარგებლობის საფასურის განსაზღვრის შესახებ

N:1515211172  თარიღი:2021-04-27

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა -  Nგ -1515211172 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტისსაკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის N34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:1515211171  თარიღი:2021-04-27

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა - Nგ -1515211171 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

N:15152108914  თარიღი:2021-03-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა - №გ - 15152108914 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ქვეპროგრამების „საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა“ ფარგლებში კონკურსის ჩატარების პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე

N:15152108913  თარიღი:2021-03-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა - №გ - 15152108913 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 მარტის N20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:15152108912  თარიღი:2021-03-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა - №გ - 15152108912 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:15152108911  თარიღი:2021-03-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა - №გ - 15152108911 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქალაქ ბათუმში, ფიროსმანის ქ. N25-ში მდებარე უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

N:15152108910  თარიღი:2021-03-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა - №გ - 15152108910 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქალაქ ბათუმში, ნ.შაშიკაშვილის N74-ში მდებარე უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

N:1515210899  თარიღი:2021-03-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა - №გ - 1515210899 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქ.ბათუმში, გალაქტიონ ტაბიძის ქ. №13ა-ს მიმდებარედ არსებული 42.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები