ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:1515223043  თარიღი:2022-10-31

განკარგულება: გ -15.  15223043ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

N:1515223047  თარიღი:2022-10-31

განკარგულება: გ -15. 15223047 - ბათუმის ველოგადაადგილების გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ 

N:151522304001  თარიღი:2022-10-31

განკარგულება: გ -15. 1522304001 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

N:1515223042  თარიღი:2022-10-31

განკარგულება: გ -15.15223042 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების  დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

N:1515221686  თარიღი:2022-06-17

განკარგულება: გ-15.15221686 - ქალაქ ბათუმში, „ბათუმის ცენტრალური პარკი“-ს ტერიტორიაზე მდებარე ერთი კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის საწყისი წლიური სარგებლობის საფასურის განსაზღვრის შესახებ

N:1515221685  თარიღი:2022-06-17

განკარგულება: გ-15.15221685 - მუნიციპალური პროგრამის „ხელმისაწვდომი საცხოვრისი“ განხორციელების მიზნით საცხოვრებელი ბინების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:1515221684  თარიღი:2022-06-17

განკარგულება: გ-15.15221684 - ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებების გეგმის - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებ

N:1515221683  თარიღი:2022-06-17

განკარგულება: გ-15.15221683 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:1515221682  თარიღი:2022-06-17

განკარგულება: გ-15.15221682 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქალაქ ბათუმში, აკაკი შანიძის ქუჩა N3ბ-ში მდებარე უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

N:1515221681  თარიღი:2022-06-17

განკარგულება: გ - 15.15221681 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები