ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:74  თარიღი:2019-10-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №74 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოსათვის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის“ დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

N:73  თარიღი:2019-09-19

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №73 - მუნიციპალური პროგრამის „ხელმისაწვდომი საცხოვრისი“ განხორციელების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

N:72  თარიღი:2019-09-19

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №72 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ

N:71  თარიღი:2019-09-19

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №71 -„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, შპს „დინამო ბათუმი“-ს 100 %-ანი წილის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 მაისის №41 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:70  თარიღი:2019-08-22

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №70 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედური საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №73 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:69  თარიღი:2019-08-22

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №69 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №72 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:68  თარიღი:2019-08-22

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №68 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსებისათვის ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის მაძიებელთა კონკურსის გამოცხადების შესახებ

N:67  თარიღი:2019-08-22

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №67 - ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე

N:66  თარიღი:2019-08-22

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №66 -  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სარგებლობის უფლებით, აუქციონის წესით განსაკარგი ქონების საწყისი წლიური სარგებლობის საფასურის განსაზღვრის შესახებ

N:65  თარიღი:2019-08-22

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №65 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები