ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:37  თარიღი:2020-07-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N37 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღებ პირებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების ახალი კორონავირუსის (COVID-19) მიერ გამოწვეული შეცვლილი გარემოებებისადმი მისადაგების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 აპრილის №21 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:36  თარიღი:2020-07-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N36 - ბათუმის ცენტრალურ პარკში ფოსტის მონუმენტის განთავსების შესახებ

N:35  თარიღი:2020-07-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N35 -„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის (განაშენიანების რეგულირების გეგმის ზონირების ნაწილი) დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 აპრილის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:34  თარიღი:2020-06-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N34 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, უზუფრუქტის ფორმით სსიპ „ბათუმის ბულვარი“-სათვის სარგებლობაში გადაცემული უძრავი ქონების (მიწის ნაკვეთები) სარგებლობის უფლებით გაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:33  თარიღი:2020-06-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N33 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ

N:32  თარიღი:2020-06-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N32 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქალაქ ბათუმში, სვიშევსკის ქ. №1-ში მდებარე უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

N:31  თარიღი:2020-06-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N31 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისდა პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის N34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:30  თარიღი:2020-06-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N30 - ქალაქ ბათუმში მაიაკოვსკის ქუჩის ნაწილისთვის წმინდა სევერიანე აჭარელის სახელის მინიჭების შესახებ

N:29  თარიღი:2020-05-29

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N29 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტერიტორიის/სივრცის და სანიაღვრე სისტემის გამოყენებისათვის საზღაურის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის №6 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:28  თარიღი:2020-05-29

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N28 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შპს „უტევანი“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები