ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:20  თარიღი:2010-09-08

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის საფინანსო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:21  თარიღი:2010-09-08

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:22  თარიღი:2010-09-20

ქალაქ ბათუმის თვითმმართველობის ორგანოების, თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიერ დაფუძნებული სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების განკარგვის, გადაცემის, ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის განსაზღვრის შესახებ

N:23  თარიღი:2010-10-15

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკუთრებაში არსებული ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ

N:24  თარიღი:2010-10-15

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

N:25  თარიღი:2010-10-15

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების - ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების 
წესების დადგენის შესახებ

N:26  თარიღი:2010-10-15

ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ

N:27  თარიღი:2010-06-24

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის  24 ივნისის №6 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

N:28  თარიღი:2009-12-30

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №20-1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:29  თარიღი:2010-10-29

„ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ” თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2007 წლის 30 იანვრის №1-5 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები