ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:11  თარიღი:0000-00-00

2010 წლის 23 ივლისი - თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ივნისის 9 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე  

 

N:15  თარიღი:2010-08-31

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე იმ ზონების, პირობებისა და I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობთა სახეობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშე

N:16  თარიღი:2010-08-31

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ქონების პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ტიპიური ფორმების დამტკიცების თაობაზე

N:17  თარიღი:2009-12-30

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის -ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №20-1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:18  თარიღი:2010-09-08

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 24 ივნისის №6 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:19  თარიღი:2010-09-08

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის ადმინისტრაციის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:20  თარიღი:2010-09-08

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის საფინანსო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:21  თარიღი:2010-09-08

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:22  თარიღი:2010-09-20

ქალაქ ბათუმის თვითმმართველობის ორგანოების, თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიერ დაფუძნებული სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების განკარგვის, გადაცემის, ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის განსაზღვრის შესახებ

N:23  თარიღი:2010-10-15

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკუთრებაში არსებული ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები