ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:9  თარიღი:2023-04-28

დადგენილება N9 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ბულვარში, პარკში, სკვერში მოტოციკლით,კვადროციკლით და ელექტრომობილით (ელექტროტრანსპორტით) გადაადგილების წესის დამტკიცებისშესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 მარტის №4 დადგენილებაშიცვლილების შეტანისა და დადგენილების ნაწილის მოქმედების შეჩერების შესახებ

N:8  თარიღი:2023-04-28

დადგენილება N8 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 დეკემბრის №31 დადგენილებაშიცვლილების შეტანის თაობაზე

N:7  თარიღი:2023-03-30

დადგენილება N7 - ა(ა)იპ „ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის“ მიერ მშენებლობის შეჩერების შესახებადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის შესრულების კონტროლისგანხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე

N:6  თარიღი:2023-02-13

დადგენილება N6 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიაზე განაშენიანების დეტალურიგეგმის დამტკიცების შესახებ

N:5  თარიღი:2023-02-13

დადგენილება N5 - სახელმწიფო და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

N:4  თარიღი:2023-02-13

დადგენილება N4 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:3  თარიღი:2023-02-13

დადგენილება N3 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:2  თარიღი:2023-02-13

დადგენილება N2 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალურიგეგმის დამტკიცების შესახებ

N:1  თარიღი:2023-02-13

დადგენილება N1 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 დეკემბრის №31 დადგენილებაშიცვლილების შეტანის თაობაზე

N:37  თარიღი:2022-12-16

დადგენილება N37 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 17 ივნისის N8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები