ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:8  თარიღი:2011-02-10

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის, ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირების წესების დადგენის შესახებ 

N:9  თარიღი:2011-02-10

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს საკონსულტაციო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა კომიტეტის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:10  თარიღი:2011-02-10

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკუთრებაში არსებული ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის №23 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:11  თარიღი:2011-02-10

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის №24 დადგენილებაში  ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:13  თარიღი:2011-02-28

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოსა და მერიის  საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 26 თებერვლის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

N:14  თარიღი:2011-02-28

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის უბნების შექმნისა და მათი საზღვრების  დადგენის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2008 წლის 31 მარტის №3-1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

N:15  თარიღი:2011-02-28

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის ტერიტორიული ორგანოების შექმნისა და მათი ტიპიური დებულების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2008 წლის 31 მარტის   №3-2 დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ

N:16  თარიღი:2011-02-28

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:21  თარიღი:2011-04-14

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადების შემოღების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 31 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:40  თარიღი:2010-11-30

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ივნისის №7 დადგენილებაში დამატებების შეტანის თაობაზე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები