ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:30  თარიღი:2010-10-29

სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ

N:31  თარიღი:2010-10-29

„თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის ტერიტორიაზე ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის სამარშრუტო ხაზებისა და მარშრუტების სქემის დადგენის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2007 წლის 30 ოქტომბრის №17-8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:45  თარიღი:2010-12-31

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

N:1  თარიღი:2011-01-20

„ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:2  თარიღი:2011-01-31

თვითმმართველ ქალაქ - ბათუმის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადების შემოღების შესახებ 

N:3  თარიღი:2011-01-31

სახელმწიფო და თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკუთრებაში  არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

N:4  თარიღი:2011-01-31

„ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ” თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2007 წლის 30 იანვრის №1-5 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:5  თარიღი:2011-01-31

„სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 29 ოქტომბრის №30 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:6  თარიღი:2011-01-31

„ძველი ბათუმის” ტერიტორიის განვითარების დროებითი  შეზღუდვისა და შეზღუდვის პერიოდისათვის ქალაქთმშენებლობის რეგულირების განსაკუთრებული რეჟიმის დადგენის შესახებ

N:7  თარიღი:2011-02-10

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცებისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის (ქალაქთმშენებლობითი) სხვა დოკუმენტაციის დამტკიცების წესის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის №4-1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები